watch sexy videos at nza-vids!
Ngày19/05/12 pm 01:26
Tình bạn là khi bạn chơi với một
người nhưng bạn lại thấy náo
nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên
hoan. Tình yêu là khi bạn đi dạo ở
giữa phố đông người nhưng lại
cảm thấy như chỉ có 2 người. Tình
bạn là khi ở cách xa, cuộc sống
của bạn vẫn như khi người đó ở
gần. Tình yêu là khi ở cách xa,
cuộc sống của bạn không hề như
cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người
đó luôn bên bạn. Tình bạn là khi
bạn hy vọng người đó làm được
những điều tốt nhất. Tình yêu là
khi bản thân bạn cố gắng mang
đến cho người đó những điều tốt
nhất. Tình bạn là khi bạn "khẳng
định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh
người đó khi người đó cần. Tình
yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả
để ở bên cạnh người đó. Tình bạn
có thể tồn tại dù không có tình
yêu trong đó. Nhưng tình yêu
không thể tồn tại nếu không có
tình bạn trong đó.
Master p.h.d
dangokio cám ơn các bạn

0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 88