watch sexy videos at nza-vids!
Quan điểm của 1 người phụ nữ
về đà
Quan điểm của 1 người phụ nữ
về đàn ông sẽ khác nhau theo
từng độ tuổi:
Từ 6 ->15: Thằng đó học giỏi
lắm!
Từ 16 ->23: Tao ghen tị với mày
ghê, vì mày có bồ đẹp trai quá!
Từ 25 ->30: Mày thiệt là biết
chọn chồng, chồng mày giỏi
thật!
Từ 30 ->50: Bà thật là may mắn
vì chồng bà "khỏe" ghê!
Từ 50 ->70: Chồng bà chung
thủy lắm đấy!
Từ 70 trở lên: Ổng sống dai
thiệt! Suu tam