watch sexy videos at nza-vids!
Máy Bắt Trộm
Một nhóm kỹ sư Mỹ chế tạo
được một máy bắt trộm và họ
đem thử
nghiệm. Kết quả như sau:
_ Ở Mỹ: Sau 1 giờ bắt được 30
tên trộm.
_ Ở TQ: Sau 1 giờ bắt được 80
tên trộm.
_ Ở VN: Sau 1 giờ .... mất lun cái
máy.