watch sexy videos at nza-vids!
Các loại .Tình yêu
*Trong tình yêu, phụ nữ có thể
tạm được chia thành 6 loại
chính:
Loại 1: Yêu thật lòng nhưng đi
xa thì đừng hòng
Loại 2: Yêu tha thiết để rồi
phải... thất tiết...
Loại 3: Yêu đắm say mặc cho
nhiều đắng cay...
Loại 4: Chưa yêu thì kiêu mà yêu
rồi thì liêu xiêu...
Loại 5: Tình yêu thì nhỏ mà chủ
yếu là đào mỏ...
Loại 6: Yêu cho oai nên rất hay
good bye ;)
* Còn trong tình yêu, đàn ông
có thể tạm được chia thành 6
loại chính:
Loại 1: Yêu thật lòng nhưng
không thích dài dòng...
Loại 2: Yêu điên loạn nhưng
không bao giờ sờ soạng...
Loại 3: Yêu tha thiết nhưng sẽ
nói dối khi cần thiết...
Loại 4: Yêu cho có để được
chém gió và sờ mó...
Loại 5: Yêu là yêu... và không
yêu là kiêu...
Loại 6: Yêu cuồng nhiệt nhưng
rất quân phiệt...
Bạn có biết loại nào nữa không?
Bạn thuộc loại nào hay thích
loại nào?
Hãy cùng chia sẻ để khám phá
tình yêu hai giới nào ;))