watch sexy videos at nza-vids!


Text 24

QUY ĐỊNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
CỦA DANGOKIO trang web di động
trên internet
Quy tắc này là một nghĩa vụ ràng
buộc về mặt pháp lý cho bạn .
Nếu bạn KHÔNG đồng ý với giả
định các nghĩa vụ quy định trong
Quy tắc này và tuân thủ tất cả các
yêu cầu quy định trong Quy tắc
này, bạn KHÔNG có quyền sử
dụng các dịch vụ của Dangokio và
bạn ngay lập tức phải rời khỏi
trang web dangokio. Nếu bạn
muốn sử dụng tất cả các dịch vụ
được cung cấp bởi DANGOKIO,
chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các
Quy tắc này và xác nhận rằng bạn
đã quen thuộc và đồng ý với họ
trong quá trình sử dụng.
1. DANGOKIO lưu trữ dữ liệu trên
XTGEM cho phép người sử dụng
dịch vụ để tải về, sử dụng và khai
thác dữ liệu sẵn có do DANGOKIO
đăng lên Phù hợp với các quy tắc
của nhà cung cấp dich vụ lưu trữ
miễn phí XTGEM. Sau đây tất cả
các yêu cầu quy định trong Quy
tắc này.
2. DANGOKIO cung cấp tài nguyên,
nội dung lành mạnh phù hợp
nguyên tắc của XTGEM và không
chịu trách nhiệm cho những chi
phí áp dụng cho người sử dụng
dịch vụ của các nhà khai thác
mạng di động của mình, và mức
độ của họ, truy cập đến DANGOKIO
thông qua điện thoại di động và
tải dữ liệu và thông tin từ DANGOKIO
thông qua một điện thoại di
động.
3. Người sử dụng dịch vụ có
quyền sử dụng các dịch vụ , dữ
liệu được cung cấp bởi DANGOKIO
phù hợp với điều khoản của
XTGEM và các dữ liệu tải về từ
trang web DANGOKIO chỉ cho các
nhu cầu cá nhân của mình.
4. DANGOKIO không tải lên các dữ
liệu có chứa nội dung khiêu dâm
và bạo lực hoặc bất kỳ dữ liệu
chứa các thông tin của bất kỳ loại
hoặc hình thức bảo vệ, lưu trữ
hoặc phân phối trong số đó là bị
cấm bởi XTGEM (Nhà cung cấp
dịch vụ) và luật pháp của nước
Cộng hòa Lithuania (Phù hợp với
quy tắc của nhà cung cấp dịch vụ
XTGEM)
5. DANGOKIO cung cấp dữ liệu di
động có quyền loại bỏ (xóa) bất
kỳ dữ liệu được lưu trữ trên trang
web DANGOKIO mà không cần thông
báo trước hoặc nhà cung cấp
dịch vụ XTGEM loại bỏ (xóa) nếu
nó được DANGOKIO tải lên bằng
cách vi phạm các Quy tắc này
hoặc tải lên đó ở định dạng bất
kỳ hoặc bất kỳ hình thức nào vi
phạm quy tắc đạo đức và đạo
đức, quyền và lợi ích hợp pháp
của người thứ ba , hoặc các yêu
cầu trong các hành vi pháp lý của
Cộng hòa Lithuania. (Quy tắc của
nhà cung cấp dịch vụ XTGEM)

6. Bằng cách tải lên các dữ liệu
trên XTGEM trang web, DANGOKIO và
người sử dụng dữ liệu từ DANGOKIO
hiểu và đồng ý rằng:
6,1. XTGEM cung cấp dịch vụ
không bắt buộc để đảm bảo bảo
vệ dữ liệu tải lên bị sử dụng trái
phép các dữ liệu;
6,2. Các dữ liệu tải lên có thể được
gỡ bỏ (xóa) hoặc truy cập vào
chúng có thể bị hạn chế bởi
quyết định của nhà cung cấp dịch
vụ XTGEM mà không có một thông
báo riêng biệt;
6,3. các dữ liệu tải lên có thể truy
cập công cộng để bất kỳ người
nào vì lý do kỹ thuật;
6,4. XTGEM cung cấp dịch vụ có
quyền để làm quen với các dữ liệu
tải lên;
6,5. XTGEM cung cấp dịch vụ có
thể làm cho các dữ liệu được tải
lên bởi DANGOKIO truy cập công
cộng trên các trang web khác
hoặc sử dụng bản quyền sở hữu
của các tác giả khác liên quan đến
các dữ liệu tải lên mà không có
bồi thường.
7. XTGEM cung cấp dịch vụ không
phải kiểm tra các dữ liệu tải lên
bởi DANGOKIO. Nếu XTGEM nhà dịch
vụ đã nghi ngờ về việc tuân thủ
của dữ liệu với những quy tắc
này, DANGOKIO sẽ không có quyền
để tải lên một số dữ liệu nhất
định.
8. DANGOKIO cung cấp dữ liệu cho
người dùng và nhà cung cấp dịch
vụ XTGEM không phải chịu trách
nhiệm về nội dung thông tin khi
người dùng đồng ý sử dụng và
trong mọi trường hợp, XTGEM,
DANGOKIO không chịu trách nhiệm
về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh
từ các thông tin tải lên hoặc xuất
bản khác của nó trên trang web
DANGOKIO và trên các trang web
XTGEM.
9. DANGOKIO cung cấp dữ liệu và
XTGEM cung cấp dịch vụ không
phải chịu trách nhiệm về nội
dung của các nhà cung cấp
quảng cáo trên trang web
DANGOKIO và không cấp bất kỳ đảm
bảo nào về hàng hóa / dịch vụ
quảng cáo , các nội dung trong
quảng cáo.
10. DANGOKIO SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KÌ
TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CHI PHÍ PHÁT
SINH KHI BẠN SỬ DỤNG TÀI
NGUYÊN CỦA CHÚNG TÔI NHƯ PHÍ
DỊCH VỤ VỚI BÊN THỨ 3 NẾU CÓ
(PHÍ GPRS, PHÍ DỊCH VỤ , THUẾ.. )
BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
TỚI QUẢNG CÁO TRÊN DANGOKIO
11. DANGOKIO cung cấp dữ liệu , nội
dung và XTGEM cung cấp dịch vụ
có quyền sửa đổi Quy tắc này đơn
phương. Việc sửa đổi của Quy tắc
này có hiệu lực từ thời điểm công
bố trên trang web DANGOKIO phù
hợp với quy tắc của XTGEM.
DANGOKIO và người sử dụng dữ liệu
ngay lập tức chịu trách nhiệm thi
hành các yêu cầu của Quy tắc sửa
đổi, bổ sung từ thời điểm nhập
cảnh có hiệu lực của Quy định
sửa đổi. XTGEM cung cấp dịch vụ
có quyền để loại bỏ người sử
dụng dịch vụ và / hoặc dữ liệu tải
lên bởi chúng mà không cần
thông báo trước, họ không thực
hiện theo các yêu cầu của Quy
định sửa đổi.


Giam doc xtgem


Dtdd: 01699630137
Gmail: Dangokio@gmail.com